Vacature algemeen bestuur

Competentieprofiel Algemeen Bestuursleden

 

Algemeen

Toezichthouders kunnen hun toezichthoudende taak verrichten vanuit hun kennis en ervaring met professionele organisaties. De competenties van de toezichthouders liggen met name op strategisch en beleidsmatig niveau. Toezichthouders zijn gericht op collegialiteit en samenwerking, maken gebruik van de kwaliteiten van elkaar en weten hoe op organisaties effectief en efficiënt toezicht dient te worden gehouden.

 Toezichthouders dragen gezamenlijk in zijn geheel verantwoordelijkheid voor het toezicht op de organisatie. Zij functioneren zonder last of ruggenspraak. Zij vertegenwoordigen geen (deel)belangen en spreken met één stem. 

 Samenstelling

Verbinding met de omgeving is belangrijk. Voorts wordt er gestreefd om tussen de toezichthouders te voorzien in de complementariteit van de volgende maatschappelijke netwerken, bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsleven;
 • Openbaar bestuur;
 • Onderwijs;

 Daarnaast dient er een goede verdeling te zijn van specifieke deskundigheden zoals:

 • Financiën;
 • Onderwijskundig;
 • Personeel en organisatie;
 • Juridisch;
 • Huisvesting;

 De toezichthouders vormen een collegiaal team dat bij voorkeur divers is qua samenstelling, kennis en ervaring en persoonlijke stijl. Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders van de organisatie is belangrijk.

 Profielkenmerken

 Toezichthouders

 • Onderschrijven de doelstelling, missie, visie en strategie van de organisatie;
 • Onderschrijven de Code goed onderwijsbestuur;
 • Hebben een (post) HBO of academisch werk- en denkniveau;
 • Hebben toezichthoudende en bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Hebben een onafhankelijke en onpartijdige opstelling naar de organisatie in het algemeen en de directeur/bestuurder in het bijzonder, waarbij zij in staat zijn een kritische en constructieve dialoog met de directeur/bestuurder te voeren;
 • Kunnen meedenken met de directeur/bestuurder en deze van waardevolle adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur/bestuurder te treden;
 • Zijn in staat om de werkgeversrol naar de directeur/bestuurder te vervullen;
 • Hebben kennis en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en hebben zelf relevante maatschappelijke netwerken.
 • Volgen de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij en weten wat er in de organisatie gaande is;
 • Zijn teamspelers en kunnen samenwerken in een team met verschillende rollen;
 • Nemen initiatief ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;
 • Zijn in staat om hun eigen werkzaamheden in te richten en daarover individueel en collectief verantwoording af te leggen.

 

Taken en Profielkenmerken voorzitter algemeen bestuur

taken

De voorzitter bereidt de vergaderingen voor, zit ze voor en zorgt voor (controle op) de uitvoering van de vergaderbesluiten. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de directeur/bestuurder. Als regisseur van het toezichtproces is hij verantwoordelijk voor de bewaking van de roldiscipline binnen de toezichthouders. Andere bijkomende taken voor de voorzitter zijn:

 • Controle op verschillende taakgebieden binnen de toezichthouders;
 • Het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de directeur/bestuurder (tezamen met een ander bestuurslid);
 • Het 1 x per jaar voeren van overleg met de GMR (optie)
 • Het beoordelen en toetsen van de eigen werkzaamheden als toezichthouder en het controleren van de externe verantwoording daarvan
 • Is verantwoordelijk voor de vervulling van secretariaatstaken van het algemeen bestuur die niet door de directeur-bestuurder kunnen worden uitgevoerd.

 aanvullende profielkenmerken

 • Beschikt bij voorkeur over ervaring in een voorzittersfunctie in een toezichthoudend orgaan;
 • Is in staat om de balans en eenheid binnen de toezichthouders en tussen de toezichthouders en de directeur/bestuurder te organiseren en in stand te houden;
 • Kan met (natuurlijk) gezag optreden als binder die respect afdwingt;
 • Heeft een visie, maar is diplomatiek en terughoudend in zijn optreden;
 • Heeft moed, durf en tact om precaire situaties aan de orde te stellen en daar adequaat mee om te kunnen gaan;
 • Heeft kennis van c.q. ervaring met conflicthantering;
 • Kan zich verplaatsen in de belevingswereld van de directeur/bestuurder;
 • Is beschikbaar (qua tijd en op specifieke momenten) om de rol als voorzitter te kunnen uitvoeren.

 Taak- en profielaccenten financiële portefeuille

 • Kan de kwaliteit van een begroting en jaarrekening beoordelen
 • Kan de directeur/bestuurder met adviezen bijstaan op financieel gebied

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij mij op m.talbi@sipobreda.nl.  Voor vragen kan gebeld worden naar 076-5228019.

Meer informatie?