Voor onze basisschool Aboe el-Chayr te Tilburg zoeken wij:

Intern begeleider

Vacature Intern begeleider

Ben jij een ervaren onderwijsprofessional met een passie voor het ondersteunen van leerlingen met diverse behoeften? Heb je ervaring als intern begeleider in het primair onderwijs en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze vacature bij Aboe el-Chayr Basisschool iets voor jou!

SIPO

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs is het schoolbestuur van vijf basisscholen in de regio Zuidwest Nederland. Als groeiende scholengemeenschap met ongeveer 1000 leerlingen verdeeld over de vijf scholen zijn wij op zoek naar onderwijsprofessionals die ons team komen versterken. SIPO richt zich op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs op Islamitische grondslag. Hierbij is het uitgangspunt dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen met het oog op hun functioneren in de Nederlandse samenleving. Dit wordt gedaan vanuit onze kernwaarden: Ihsaan, respect, rechtvaardigheid en naastenliefde.

Aboe el-Chayr

De basisschool Aboe El-Chayr is gevestigd in Tilburg-Noord en biedt onderwijs aan 330 leerlingen. Onze leerlingen hebben diverse culturele achtergronden en worden op onze school opgeleid om deel te nemen aan de Tilburgse samenleving. Ons team bestaat uit ongeveer 35 collega’s waaronder interne begeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten, leraar ondersteuners, administratief medewerker en een conciërge.

De belangrijkste taken

Coördinatie en uitvoering ondersteuningsbeleid in de school:

 • Draagt zorg voor de opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens
 • Afspraken in het schoolondersteuningsplan;
 • Organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt voor dossiervorming t.b.v. zorgleerlingen;
 • Bewaakt procedures en afspraken m.b.t. leerlingenzorg;
 • Coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen;
 • Organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen;
 • Levert door het aanleveren van geaggregeerde informatie over zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen een bijdrage aan de evaluatie van het ondersteuningsbeleid in de school en de rapportage hiervan aan de inspectie;
 • Denkt mee over jaarlijkse bijstelling van het schoolondersteuningsplan;
 • Woont het overleg in het bovenschools IB‐netwerk bij.
 • Treedt op als voorzitter bij leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg en bereidt de bijeenkomsten voor;
 • Initieert en coördineert de aanmelding van leerlingen bij het samenwerkingsverband;
 • Coördineert de begeleiding die door externen wordt verzorgd;
 • Coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van aanmelding voor het LWOO/praktijkgericht onderwijs;
 • Coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het basisonderwijs.

Bijdrage bovenschools ondersteuningsbeleid:

 • Analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en werkt op basis daarvan didactische leerlijnen uit;
 • Adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs‐ en ondersteuningsbeleid in de school en het bovenschoolse ondersteuningsbeleid;
 • Stelt jaarlijks het schoolondersteuningsplan op binnen de kaders van het meerjaren (bovenschools) beleidsplan;
 • Adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen;
 • Vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over ondersteuningsbeleid;
 • Levert een bijdrage aan de evaluatie van het ondersteuningsbeleid op het niveau van de school, bovenschools en in het samenwerkingsverband, en aan de rapportage hiervan aan de inspectie;
 • Is trekker/projectleider bij ontwikkel- of verbetertrajecten op het gebied van zorg en onderwijs;
 • Ontwikkelt daarbij beleidsvoorstellen en adviezen;
 • Levert diverse bijdragen op het eigen vakgebied op bovenschools niveau.

Begeleiding leraren:

 • Draagt kennis over leerlingenzorg over aan collega’s binnen de school;
 • Ondersteunt collega’s bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching;
 • Adviseert collega’s over zorgleerlingen, didactische vragen en organiseert collegiale consultatie;
 • Ondersteunt collega’s bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van ondersteuningsplannen en het bewaken van het vervolg daarop;
 • Ondersteunt collega’s in het afnemen van eenvoudige diagnostische toetsen en het invullen van observatieformulieren;
 • Observeert klassensituaties om advies te geven aan de collega’s voor aanpak van een zorgleerling;
 • Ondersteunt collega’s in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen.
 • Begeleidt en coacht collega’s bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van individuele ondersteuningsplannen en het bewaken van het vervolg daarop;
 • Begeleidt en coacht collega’s in het afnemen van diagnostische toetsen en het invullen van observatieformulieren.

Wat verwachten we van je?

 • Je hebt HBO+ werk en-denkniveau door relevante opleiding op het gebied van Interne begeleiding met enige jaren ervaring;
 • Je hebt algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, (ortho)didactische en (ortho)pedagogische kennis;
 • Je hebt inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
 • Je hebt kennis en inzicht in de werking van het samenwerkingsverband;
 • Je hebt vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken;
 • Je hebt vaardigheid in het motiveren van collega’s;
 • Je hebt vaardigheid in het coachen en begeleiden van collega’s;
 • Je hebt vaardigheid in het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen;
 • Je hebt vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen.
 • Je hebt brede of gespecialiseerde kennis van het eigen vakgebied of op pedagogisch/didactisch terrein of toegepast wetenschappelijk onderzoek (hbo-plus of academisch niveau);
 • Je hebt inzicht in vraagstukken en problemen op andere werkterreinen.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een prettig team met enthousiaste collega’s;
 • Ruimte voor eigen initiatief en professionele ontwikkeling.
 • Een aanstelling voor 1 jaar met mogelijkheid tot een vaste aanstelling.
 • Een salaris conform de CAO Primair Onderwijs.
 • Een extra arbeidsmarkttoelage.

Ben je enthousiast en zie je jezelf terug in het bovenstaande profiel? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar directie@bsaboe.nl met als onderwerp: Sollicitatie Intern Begeleider.

Meer informatie?